Home / ĐĂNG NHẬP
ID, 'mobile', true ); if( $mobile ) { // kiểm tra xem nó có dữ liệu hay không //echo $mobile; echo ''; } ?>