Home / TƯ VẤN LUẬT / Đất nằm trong quy hoạch lộ giới chưa được bồi thường Cấp giấy chứng nhận QSD đất lần 2 có được thể hiện trong bản vẻ?

Đất nằm trong quy hoạch lộ giới chưa được bồi thường Cấp giấy chứng nhận QSD đất lần 2 có được thể hiện trong bản vẻ?

Về vấn đề cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 2 mà không ghi nhận phần diện tích đất quy hoạch lộ giao thông.

Điều 11 của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành qui định về Thể hiện nội dung tại điểm Ghi chú trên Giấy chứng nhận: Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố, cắm mốc thì ghi “Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình… (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)”; hoặc ghi “Thửa đất có… m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình…” đối với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình.”

Như vậy, việc ghi chú trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tiên của bạn là đúng qui định của pháp luật. Tuy nhiên, khi bạn xin được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 2 được cán bộ giải thích là sẽ không ghi nhận phần diện tích nằm trong quy hoạch vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng hay sai?

Căn cứ theo quy định tại Điều 43, Luật Giao thông đường bộ 2008:

“Điều 43. Phạm vi đất dành cho đường bộ

1. Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ.

2. Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí.

3. Trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này, được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ. Việc đặt biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

4. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Chính phủ quy định cụ thể phạm vi đất dành cho đường bộ, việc sử dụng, khai thác đất hành lang an toàn đường bộ và việc xây dựng các công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ.”

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, thì bạn hoàn toàn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nằm trong lộ giới hay nói cách khác thì diện tích trên sẽ vẫn được thể hiện rõ ràng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 2 của bạn.

Hơn nữa, Bạn sẽ vẫn được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định  đối với phần đất trên (mục đích mà bạn đã sử dụng suốt thời gian qua) nhưng không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ. Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và bạn phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì bị Nhà nước thu hồi đất và được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trả lời